360 میلیون تومان
 • 260
 • 3
 • دارد
670 میلیون تومان
 • 360
 • 3
 • دارد
250 میلیون تومان
 • 210
 • 2
 • دارد
600 میلیون تومان
 • 550
 • 3
 • دارد
7 میلیارد تومان
 • 7 هکتار
 • _
 • _
295 میلیون تومان
 • 131
 • 2
 • دارد
250 میلیون تومان
 • 300
 • 2
 • دارد
600 میلیون تومان
 • 270
 • 3
 • دارد
500 میلیون تومان
 • ۵۴۱
 • 3
 • دارد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰
 • ۲
 • ۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۳۰
 • ۲
 • ۲
700 میلیون تومان
 • 400
 • 3
 • دارد
560 میلیون تومان
 • 330
 • 4
 • دارد
280 میلیون تومان
 • 200
 • 3
 • دارد
2 میلیارد تومان
 • 950
 • 4
 • دارد
350 میلیون تومان
 • 230
 • 3
 • دارد
230 میلیون تومان
 • 220
 • 2
 • دارد
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۲۰
 • ۲
 • ۲